четвер, 16 вересня 2010 р.

Запрошуємо

Готуємося до відкриття музею історії освіти гімназії №267.
ЗАПРОШУЄМО!

пʼятниця, 3 вересня 2010 р.

Завдання гімназії на 2010/2011 навчальний рік


30.08.2010 колектив гімназії зібрался на традиційну серпневу педраду, де визначив наступні перспективи розвитку гімназії.

Завдання гімназії на новий навчальний рік

1. Створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного вчителя і учня, формування предметних знань і вмінь як основи у засвоєнні предметних і ключових компетентностей.
2. Вдосконалювати систему вивчення іноземних мов в гімназії, що забезпечує реалізацію комунікативної компетенції з урахуванням особистісно зорієнтованого навчання.
3. Вибудувати індивідуальну модель роботи з кожним учнем, орієнтувати його на особистісні досягнення (шкільне портфоліо).
4. Розвинути його загальні здібності, здатність пристосовуватися до динамічних умов соціального й професіонального життя, до постійного самовдосконалення.
5. Дати можливість кожній дитині брати участь у різноманітних за формою і змістом видах діяльності.
6. Підвищити якість освітніх послуг.
7. Ростити гімназію як корпорацію (формувати команду однодумців, делегувати повноваження, розвивати форми самоврядування, громадського контролю, піклуватися про підтримку соціального статусу гімназії).
8. Формувати ціннісні орієнтири.
9. Продовжити роботу над проблемами:
• „Реалізація особистісно орієнтованих методик навчання та виховання через використання інформаційно-комунікаційних технологій як чинник якісної освіти”.
• „Реалізація особистісно орієнтованих методик виховання в процесі формування творчої особистості учня”.
10. Формувати свідомого громадянина, патріота рідної землі.
11. У навчально-виховному процесі забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до народних звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й самосвідомості.
12. Підвищувати педагогічну майстерність колективу шляхом активної участі в роботі районних методичних об'єднань, конкурсах професійної майстерності різного рівня.
13. Забезпечувати психологічні умови для розвитку особистості учня шляхом упровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій.
14. Забезпечувати умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів, прагнення й здатності до духовного зростання через систему курсів за вибором, факультативів, гуртків, секцій, гімназійного наукового товариства „Дослідник”.
15. Формувати основи культури спілкування.
16. Роботу гімназійного самоврядування будувати за принципом: від колективної творчої справи – до роботи за інтересами – і до індивідуальної діяльності.
17. Продовжити роботу гімназії, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я учнів, прищеплення їм здорового способу життя.
18. Дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму, здійснювати якісне медичне обслуговування учнів у гімназії, медико-педагогічний контроль за фізичним навантаженням учнів.
19. Активізувати роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, дитячого травматизму.
20. Зміцнювати і поповнювати матеріально-технічну базу коштом позабюджетних надходжень.
21. Створити безпечні умови з охорони праці для учнів і працівників гімназії, виховувати економічну, естетичну, правову та трудову культуру.
Завдання для профільних класів
1. Сприяти розвитку інтересів і здібностей учнів у вужчій, ніж в основній школі, сфері знань.
2. Розробити для кожного учня індивідуальну освітню трасу.
3. Підготовка до успішного продовження навчання у вищій школі.
4. Створити умови для формування успішних, конкурентноздатних випускників.

Головними показниками якісних змін мають стати:
1.Рейтинг навчального закладу.
2.Іміджелогічна культура вчителів.
3.Конкурентноспроможність випускників.

Пріоритети розвитку гімназії на 2010 — 2015 роки
1. Розробити перспективний план діяльності гімназії на 2010-2015 роки.
2. Підвищити якість освітніх послуг гімназії, їх відповідність національним, європейським та міжнародним стандартам і вимогам.
3. Модернізувати навчальні робочі плани, програми, зміст навчання.
4. Запровадити інноваційні підходи, форми, методи і засоби навчання.
5. Створити веб-сайт гімназії.
6. Придбати програмні засоби навчання.
7. Оновити комп’ютерну базу.
8. Залучати громадськість до вирішення матеріальних та освітніх проблем гімназії.
9. Активізувати діяльність гімназії в міжнародному та європейському освітньому просторі.
Директор гімназії, вчитель-методист, відмінник освіти України,
відмінник столичної освіти
Свирида Людмила Василівна